ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Α) Από το ΑΡΧΕΙΟ του Πρωτοδικείου  (Γραφείο 7

Τηλέφωνο : 2710-22 23 36

  1. Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης (Απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Από ημερομηνία θανάτου 01-03-2013 το πιστοποιητικό εκδίδει το οικείο Ειρηνοδικείο)

2. Προσβολής Κύρους Διαθήκης 

3. Αποποίησης – Αμφισβήτησης (Απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών)

4. Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής

5. Ενδίκων Μέσων κατά Πολιτικών Αποφάσεων

6. Καταχώρησης ΣωματείωνΜεταβολών

7. Μη Προσβολής Αρχαιρεσιών Σωματείων

8. Δικαστικής Συμπαράστασης 

9. Μη λύσεως γάμου  (Απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης)

10. Μεταβολών εταιρείας Α.Μ.Κ. ΚΟΙΝΩΝ

11. Πορείας υποθέσεων Πρωτοδικείου

12. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (Μη Πτώχευσης – εκκαθάρισης – αίτησης για πτώχευση – Συνδιαλλαγής Εξυγίανσης- Αναγκαστικής Διαχείρισης – Ειδικής Εκκαθάρισης). Κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης MONO στο σύνδεσμο: https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin

Σημείωση: Στο πεδίο του τόπου κατοικίας της παραπάνω φόρμας, υποχρεωτικά να καταχωρείτε το Δήμο, αλλά και την Κοινότητα κατοικίας του αιτούμενου, καθόσον μερικές Κοινότητες Ν. Αρκαδίας δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Τρίπολης. Δείτε αναλυτικά την Χωρική “ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ“.

Β) Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γραμματείας (Γραφείο 17) Τηλ. : 2710-233 453

  1. Αίτηση για Επισημείωση Χάγης (Apostille)
  2. Μεγαρόσημο 3 € από Δικηγορικό Σύλλογο ή από το e-paravolo, για χρήση από το Φορέα Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κατηγορία Παραβόλου: Μεγαρόσημο Πολαπλών Αξιών (Κωδικός 1375)
  3. Παράβολο 10 € είτε από Δ.Ο.Υ. στον κωδικό: 1420389001, είτε ηλεκτρονικά στο e-paravolo, για χρήση από το Φορέα Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κατηγορία Παραβόλου: Επισημείωση Χάγης(1961) (Κωδικός 8221) και
  4. Το πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, για επισήμανση, εγγράφου (αν είναι Ποινικό Μητρώο, ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης, να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπαλλήλου από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του).